Potrebujete poradiť? Napíšte na fotomagnety24@dokidoki.cz alebo využite kontaktný formulár na stránke s kontakty.

Magnetky z Vašich fotiek

doručíme do 5 dní


Všeobecné ustanovenia:

Na základe záväznej objednávky uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim, internetovým obchodom Fotomagnety24.sk, prevádzkovateľom DOKI DOKI s.r.o., IČO: 098 789 80 (ďalej len predávajúci), sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom objednávky. Zaplatením tovaru predávajúci prevádza vlastnícke a užívacie práva k tomuto tovaru na kupujúceho. Kupujúci sa zároveň zaväzuje splatiť celú kúpnu cenu spôsobom uvedeným v záväznej objednávke.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s úplným znením týchto zmluvných podmienok, že rozumie všetkým jej ustanoveniam a že s nimi v plnej miere súhlasí. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok aktuálnym v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

Úplné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu: DOKI DOKI s.r.o. so sídlom Goetheho 1077/23, 160 00 Praha 6 - Bubenec • IČ: 098 789 80. Spoločnosť je zapísaná v OR spisová značka C 343954 vedená na Mestskom súde v Prahe.

Zmluva o zhotovení dodávky:

Všetok tovar je vyrábaný na zákazku, rovnako tak aj úprava rozmerov jednotlivých druhov tovaru je zákazkovou výrobou. Výrobky tiež spĺňajú charakter tovaru upraveného na prianie spotrebiteľa. Na tovar sa preto nevzťahuje 14 dňová zákonná možnosť odstúpenia od zmluvy. Na bazárový tovar a na tovar s pevne danými vlastnosťami sa ochranná 14 denná lehota vzťahuje v plnom rozsahu.

Ku každému tovaru sú vystavené nasledujúce doklady v elektronickej podobe: kópia záväznej objednávky a faktúra. Poučenie k správnemu užívaniu je dodávané v tlačenej alebo elektronickej podobe podľa spôsobu doručenia tovaru. Kupujúci preberá tovar spôsobom uvedeným v záväznej objednávke, príp. svojim podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru od dopravcu, alebo osobným odberom vo výdajnom sklade predávajúceho.

Objednávka, je po celú dobu archivovaná v databáze internetového obchodu a spolu s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami, uzavretými v dobe objednávky, je prístupná pre neskoršiu kontrolu. Cena za objednaný tovar je v platnosti od dátumu uzavretia Zmluvy o zhotovení dodávky až do doby dodania.

Informácie o objednávke:

Všetky informácie týkajúce sa objednávky je možné získať predovšetkým e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára. Kontakty sú uvedené priamo na internetových stránkach prevádzkovateľa internetového obchodu.

Objednávka:

Tovar je možné objednať iba vložením tovaru do košíka a vyplnením elektronického formulára internetového obchodu, a to nepretržite 24 hodín denne. Svojim súhlasom s Obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje, že pozná rozsah a konečnú cenu objednávky. Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú.

Po dokončení objednávky je automaticky odoslaná kópia objednávky do e-mailovej schránky. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti, je kupujúci povinný okamžite kontaktovať predávajúceho. Na vybavení a výrobe objednávky sa začne pracovať najdlhšie nasledujúci pracovný deň odo dňa doručenia objednávky alebo odo dňa doručenia platby na bankový účet predávajúceho (v prípade platby vopred prevodom). O stave zákazky je kupujúci informovaný e-mailom.

Kupujúci je oboznámený s faktom, že obsah záväznej objednávky je vyrábaný na mieru podľa jeho požiadaviek. Odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej potvrdením zo strany predávajúceho (automaticky zaslaný e-mail s kópiou objednávky odoslaný na zadanú e-mailovú adresu) vzniká záväzná kúpna zmluva.

Zrušenie záväznej objednávky zo strany kupujúceho:

Zrušiť objednávku je možné písomne alebo telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o zrušení objednávky a vždy oznámi podmienky jej zrušenia.

Pre zrušenie záväznej objednávky všeobecne platí:

 • ak dôjde k písomnému zrušeniu skôr, než je objednávka záväzne potvrdená zo strany predávajúceho
 • v prípade, ak nie je tovar z objednávky ešte vyrobený

Pokiaľ si kupujúci neodoberie objednaný tovar zo záväznej objednávky bez jej predošlého zrušenia (akceptované predajcom), nesie kupujúci na svoju ťarchu všetky vzniknuté náklady s týmto obchodným prípadom (výrobné, bankové, prepravné atď.). Tieto náklady môžu byť aj po neodobraní tovaru na kupujúcom vymáhané. Predávajúci si vyhradzuje právo zaradiť dlžníka na zoznam vymáhaných pohľadávok a ďalšie objednávky mu v budúcnosti už nezasielať.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku, zmeniť jej obsah alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo ho nemožno dodať vo zvolenej veľkosti
 • tovar je z akéhokoľvek dôvodu dlhodobo nedostupný
 • zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru
 • pri zistení typografickej chyby pri tovare (popis, fotografie, cena, atď.)
 • objednávka nespĺňa potrebné náležitosti
 • kupujúci opakovane nevyzdvihuje dodaný tovar, prípadne pôsobí inú škodu predávajúcemu

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a informovať ho o tomto stave. Pokiaľ už bol tovar zaplatený zálohovou faktúrou, budú kupujúcemu po vykonaní storna peniaze prevedené späť na účet, alebo odoslané poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, a to v najkratšom možnom termíne (bežne do piatich pracovných dní od potvrdenia storna zo strany predávajúceho). V prípade, že dôjde iba k zmene objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude kupujúcemu daný k úhrade rozdiel týchto čiastok, ak bude zaplatená čiastka vyššia, rozdiel bude opäť prevedený na účet kupujúceho alebo odoslaný poštovou poukážkou.

Cena tovaru:

Uvedené ceny na webových stránkach sú v okamihu dokončenia objednávky platné a záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien vplyvom zmien obsahu dodávky alebo dodatočných úprav výrobkov na prianie zákazníka. Na zmenu ceny uskutočnenej objednávky bude kupujúci vopred upozornený e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci má právo v prípade nesúhlasu so zmenenou cenou od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zlúčenie viacerých objednávok jedného kupujúceho a úpravu konečnej ceny súčtom jednotlivých cien, a to aj bez udania dôvodu.

Spôsob platby:

 • bankovým prevodom - na základe údajov oznámených predávajúcim, ktoré budú po vykonaní záväznej objednávky zaslané kupujúcemu na kontaktný e-mail; tovar je expedovaný, ak je platba pripísaná na účet dodávateľa
 • bankovým prevodom on-line - platba prebieha on-line cez zabezpečenú platobnú bránu; tovar je expedovaný aj v prípade, že nie je platba pripísaná na bankový účet dodávateľa
 • platobnou kartou on-line - platba prebieha on-line cez zabezpečenú platobnú bránu; tovar aj v prípade, že nie je platba pripísaná na bankový účet dodávateľa
 • platobnou bránou PayPal - platba prebieha zabezpečenou aplikáciou prevádzkovateľa platobného terminálu PayPal, na vykonanie platby musíte byť v systéme zaregistrovaní a prihlásení, platbu vykonávate overenými platobnými údajmi mimo náš internetový obchod; tovar je expedovaný aj v prípade, že nie je platba pripísaná na bankový účet dodávateľa
 • dobierkou - pri prevzatí zásielky od dopravcu

Predávajúci si vyhradzuje právo pri objednávke s vyššou cenou, alebo pokiaľ objednávka obsahuje špecifický tovar, požadovať čiastočnú zálohovú platbu, alebo platbu celej objednávky vopred. Vo všetkých prípadoch o týchto úhradách rozhodne predávajúci, kupujúceho následne upozorní a vyzve na úhradu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu dopravy a platby v dôsledku zlých skúseností s kupujúcim (napr. z dôvodu veľkého množstva stornovaných objednávok, z dôvodu nevyzdvihovania zásielok zasielaných na dobierku, apod.). V istých prípadoch, keď je evidentné nekorektné konanie kupujúceho, môže predávajúci objednávku bez udania dôvodu stornovať.

Spôsob doručenia:

Akonáhle je tovar pripravený na odber, vyexpedovaný alebo odovzdaný dopravcovi, je kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailom. Kupujúci má pred uzavretím záväznej objednávky možnosť slobodne si zvoliť spôsob dopravy, a to:

 • dopravu obyčajnou poštovou zásielkou bez možnosti jej sledovania a reklamácie
 • dopravu doporučenou zásielkou s možnosťou sledovania na webe doručovateľa

V rámci optimalizácie nákladov môže kupujúci využiť dva možné spôsoby doručenia. Konkrétne sa jedná o obyčajnú nepoistenú zásielku alebo doporučenú zásielku. Kupujúci výberom spôsobu doručenia preberá zodpovednosť nad svojím rozhodnutím a je si plne vedomý možných rizík vybraného spôsobu doručenia. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné riziká spojené s odoslaním obyčajnej zásielky a kupujúci svojim súhlasom s obchodnými podmienkami preberá zodpovednosť nad možnou stratou zásielky, kedy nemožno vymáhať už vykonanú platbu za tovar na predávajúcim.

Obyčajná zásielka:

 • zásielka nie je evidovaná v systéme dopravcu
 • zásielka nemá žiadne podacie či iné evidenčné číslo
 • zásielku, resp. jej nedodanie nemožno dopravcovi reklamovať
 • hodnotu zásielky nemožno na dopravcovi vymáhať
 • zásielka nemá garantovaný termín dodania dopravcom
 • hrozí vyššie riziko straty alebo oneskoreného dodania
 • možné poškodenie obsahu zásielky alebo jej obalu
 • všetky dokumenty sú dodávané výhradne v el. podobe
 • výhodou je doručenie priamo do poštovej schránky
 • plnú zodpovednosť za zásielku a všetky riziká preberá kupujúci

Odporúčaná zásielka:

 • zásielka je evidovaná pod podacím číslom
 • zásielku je možné sledovať pomocou internetovej služby doručovateľa
 • zásielku preberá kupujúci oproti dokladu totožnosti
 • zásielku je možné reklamovať doručovateľovi a je plne poistená
 • v prípade straty vyrábame a dodávame tovar opätovne

Uloženie doporučenej sledovanej zásielky:

Dopravca doručuje tovar k domu kupujúceho. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia, bude zásielka uložená v najbližšom zbernom bode dopravnej spoločnosti. Kupujúci bude o tejto skutočnosti dopravcom upozornený, a to písomne - doručovacím lístkom, alebo telefonicky - telefónne číslo na kupujúceho je obsiahnuté v sprievodných dokumentoch k zásielke a bez neho nemožno zákazku vyexpedovať. Kupujúci sa môže s dopravcom osobne dohodnúť na zanesení tovaru ďalej do domu či prevádzky (alebo na miesto určenia), nie je to však jeho povinnosťou – túto skutočnosť nemôže predávajúci ovplyvniť.

Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí prezrieť. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru nezrovnalosti, napr. obal je viditeľne poškodený, skontroluje kupujúci spoločne s dopravcom zásielku av prípade poškodenia tovaru vykonajú ihneď zápis o poškodení zásielky (kópiu musí dostať kupujúci). V prípade poškodenia tovaru má kupujúci právo tovar neprevziať. Neskoršia reklamácia mechanického poškodenia tovaru už nebude uznaná. O poškodení zásielky bude kupujúci okamžite informovať dodávateľa na dojednanie nápravy.

Pokiaľ to vyžaduje povaha tovaru je súčasťou dodávky záručný list. Faktúra za tovar je zasielaná elektronicky e-mailom v deň pripísania platby na náš bankový účet - nie je súčasťou dodávky a bude teda vystavená podľa spôsobu úhrady.

Dodacie podmienky:

Expedícia tovaru prebieha do 3 pracovných dní odo dňa vykonania objednávky (alebo odo dňa pripísania platby v prospech bankového účtu pri zvolení platby vopred prevodom) na dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Pri prípadných problémoch s dodávkou bude zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky s upresnením predpokladaného termínu dodania. O prípadnom predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci opäť informovaný, a to bežným spôsobom e-mailom alebo telefonicky. V prípade nedodržania tejto podmienky predávajúcim, môže kupujúci od záväznej objednávky okamžite odstúpiť.

Záruky vrátenia peňazí a možnosť výmeny tovaru:

Všetok tovar je vyrábaný na zákazku, rovnako tak aj úprava rozmerov jednotlivých druhov tovaru je zákazkovou výrobou. Výrobky spĺňajú charakter tovaru upraveného na prianie spotrebiteľa. Na tovar sa preto nevzťahuje 14 denná zákonná možnosť odstúpenia od zmluvy, príp. vrátenie platby ustanovená §53 Občianskeho zákonníka.

Hoci sa na tovar nevzťahuje zákonom daná 14-dňová záruka vrátenia peňazí z vyššie spomínaných dôvodov, poskytuje predávajúci nadštandardnú službu v podobe záruky vrátenia peňazí alebo možnosti výmeny tovaru (napr. z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti, farebnosti, apod.). Ak nevyhovuje kupujúcemu dodaný tovar alebo k nemu má výhrady, môže ho do 30 dní odo dňa odoslania objednávky vrátiť späť na našu adresu bez udania dôvodu. Poštovné a balné za odoslanie späť hradí kupujúci, v prípade výmeny tovaru môže predávajúci požadovať platbu za nové poštovné, prípadne bude predávajúci požadovať doplatok rozdielu ceny. Tovar sa vracia predávajúcemu s vyplneným garančným lístkom, ktorý je vždy dodávaný v tlačenej podobe spoločne s objednávkou, na adresu reklamačného oddelenia, ktorá sa nachádza v kontaktných údajoch internetového obchodu.

Záruka na dodaný tovar:

Pre všetok dodávaný tovar platí zákonná zodpovednosť za vady. Informácie o prípadných ďalších zárukách a ich presných podmienkach nájdete pri produkte a na informačných stránkach v internetovom obchode.

Zodpovednosť za kvalitu tovaru:

Všetok tovar vyrábame s maximálnou starostlivosťou av najvyššej kvalite. Upozorňujeme, že farebnosť tlačených motívov alebo farebnosť tovaru či použitých materiálov sa nemusí zhodovať s náhľadom na monitore alebo na displeji mobilného telefónu. Kvalita a rozsah farieb zobrazovacieho zariadenia sa od farebnosti tlačového stroja môže výrazne líšiť farebným podaním, jasom a hĺbkou farieb.

Bezpečnosť a ochrana informácií:

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami dáva súhlas s evidenciou a spracovaním jeho osobných údajov. Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a užívať údaje, ktoré o sebe uviedol kupujúci, na účely informačných a účtovacích systémov predávajúceho a na využitie v rámci marketingových akcií predávajúceho, za účelom informovania kupujúceho o nových produktoch predávajúceho.

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27.4.2016 sa predávajúci zaväzuje chrániť bezpečnosť osobných údajov. Kupujúci svojim súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že svoje osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko
 • IČO, DIČ či názov spoločnosti (len u podnikateľských subjektov)
 • úplná dodacia adresa
 • úplná fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

odovzdáva predávajúcemu dobrovoľne. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitia na marketingové účely predávajúceho (najmä na zasielanie obchodných oznámení, a to aj prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms). Za týmito účelmi súhlasí kupujúci s uchovaním osobných údajov po dobu 10 rokov na účely plnenia zmluvy, reklamácie, komunikácie, účtovných kontrol a marketingových akcií. Súhlas s uchovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu a nie sú poskytované tretím stranám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích strán, pričom výnimkou môže byť odovzdávanie e-mailových adries do aplikácií pre rozosielanie marketingových ponúk (napr. MailChimp, Sendy, atp.) alebo odovzdávanie telefónnych čísel do aplikácií pre rozosielanie SMS správ (napr. SMS Manager, ProfiSMS, atp.), ale to vždy len po dobu nevyhnutne potrebnú na účely komunikácie.

Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení:

Elektronické adresy zákazníkov môžu byť podľa zákona využívané na účely obchodnej a marketingovej komunikácie. Kupujúci dobrovoľným poskytnutím svojej e-mailovej adresy pri svojom nákupe súhlasí so zasielaním obchodných oznámení z dôvodu plnenia kúpnej zmluvy. Kupujúci dáva výslovný súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému po dobu 10 rokov počnúc dňom odoslania poslednej objednávky. Rozosielanie obchodných oznámení je oprávneným záujmom predávajúceho a slúži na zoznámenie kupujúceho s ponukou nových produktov a služieb v rovnakom rozsahu, aké si kupujúci objednal. Registrácia do e-shopu sa vykonáva vždy súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely marketingovej komunikácie. Predávajúci sa zaväzuje, že odstráni zo svojej databázy už registrovaných užívateľov aj bez udania dôvodu, pokiaľ to bude ich prianie, prípadne že zamedzí doručovaniu obchodných oznámení a propagačných materiálov, taktiež na prianie zákazníka. Odmietnutie zasielania obchodných oznámení je možné elektronicky, a to zaslaním e-mailu na adresu predajcu alebo kliknutím na odhlasovací odkaz v päte každého zaslaného obchodného oznámenia.

Riešenie sporov:

Kupujúci má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je aj Česká obchodná inšpekcia.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu on-line prostredníctvom platformy ODR.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. Českej republiky o mediácii, v platnom znení ani rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu či na súd.

Počas trvania rokovaní o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Česká obchodná inšpekcia.

Nie sme povinní ani ochotní sa zúčastniť konania o urovnaní sporu pred rozhodcovským súdom pre spotrebiteľov.

Zodpovednosť za obsah webu:

Upozorňujeme, že informácie na webových stránkach obchodu sú v niektorých prípadoch preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné, obrazové a technické nepresnosti či typografické chyby. Prevádzkovateľ obchodu nemusí kontrolovať informácie tretích strán. Môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Môžeme tiež kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na týchto stránkach a negarantujeme vecnú správnosť ich obsahu. Povinnosti odstrániť alebo blokovať informácie podľa zákona zostávajú nedotknuté a zodpovednosť je však možná iba od okamihu právneho porušenia.

Záverečné ustanovenia:

Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude uznané za nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnuté v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s ktorými sú v rozpore.

Nákupný poriadok nadobúda účinnosť dňa 20. februára 2022 a ruší tým všetky predchádzajúce podmienky a ustanovenia vrátane garančnej a reklamačnej politiky a sú pre obe strany záväzné. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Partneři