Potrebujete poradiť? Napíšte na fotomagnety24@dokidoki.cz alebo využite kontaktný formulár na stránke s kontakty.

Magnetky z Vašich fotiek

doručíme do 5 dní


Všeobecné ustanovenia o ochrane osobných údajov:

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27.4.2016 bola stanovená správcom a spracovateľom osobných údajov spoločnosť DOKI DOKI s.r.o. so sídlom Goetheho 1077/23, 160 00 Praha 6 - Bubenec • IČ: 098 789 80. Spoločnosť je zapísaná v OR spisová značka C 343954 vedená na Mestskom súde v Prahe.

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov alebo GDPR (General Data Protection Regulation), konkrétne ide o nariadenie EÚ 2016/679 z 27.4.2016. Na základe tohto nariadenia sa upravujú podmienky na správu a spracovanie osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame:

Spracovávame výhradne identifikačné a kontaktné údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov v rozsahu potrebnom na účely plnenia uzatváranej kúpnej zmluvy či registrácie. Konkrétne sa jedná o tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a IP adresa. U fyzických osôb podnikajúcich a právnických osôb spracovávame navyše IČO, DIČ a názov spoločnosti či firmy.

Rozsah, dôvod a doba uloženia osobných údajov:

Všetky osobné údaje sú uchovávané vo vlastnom systéme spoločnosti na účely plnenia zmluvy, reklamácie, komunikácie, účtovných kontrol a marketingových akcií v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko (na účely plnenia zmluvy, mark. komunikácie a pre potreby účtovníctva)
 • IČ, DIČ či názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov (pre potreby účtovníctva)
 • úplná dodacia adresa (na účely mark. komunikácie a plnenia zmluvy)
 • úplná fakturačná adresa (pre potreby účtovníctva)
 • telefónne číslo (pre potreby podávania informácií, plnenia zmluvy, účtovníctva a mark. komunikácie)
 • e-mailová adresa (pre potreby podávania informácií a mark. komunikácie)
 • IP adresa (pre potrebu kontrol, ochrany systému a logovania zmien)

Všetky údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú pre vyššie uvedené dôvody. Zákazník má právo kedykoľvek písomne požiadať o odstránenie osobných údajov z nášho archívu pred uplynutím zákonných lehôt:

 • meno a priezvisko - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • IČ, DIČ či názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • úplná dodacia adresa - 2 roky pre možnosť reklamácie
 • úplná fakturačná adresa - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • telefónne číslo - 2 roky pre možnosť reklamácie
 • e-mailová adresa - 10 rokov na účely kontrol ÚOOÚ
 • IP adresa - 10 rokov na účely kontrol ÚOOÚ

Osobné údaje nie sú zdieľané s aplikáciami tretích strán. Výnimkou môže byť odovzdávanie e-mailových adries do aplikácií pre rozosielanie mark. ponúk (napr. MailChimp, Sendy, atp.) alebo odovzdávanie telefónnych čísel do aplikácií pre rozosielanie SMS správ (napr. SMS Manager, ProfiSMS, atp.), nikdy však na účely mark. ponúk tretích strán. Osobné dáta zákazníkov sú chránené a nie je s nimi obchodované.

Na čo využívame osobné údaje:

Osobné údaje využívame na účely plnenia kúpnej zmluvy, plnenia daňových zákonov Českej republiky a na účely marketingovej komunikácie. Naša databáza obsahuje výhradne údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov. Marketingová komunikácia sa vykonáva elektronicky zasielaním obchodných oznámení na poskytnuté e-mailové adresy zákazníkov alebo zasielaním SMS správ na poskytnuté telefónne číslo. K tomu nás oprávňuje oprávnený záujem kupujúceho o naše produkty, ktorý sa riadi zákonom č. 480/2004 Zb., paragraf 7, odsek C. Viac o zasielaní obchodných oznámení nájdete v obchodných podmienkach v bode Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Čo sa deje s osobnými údajmi zákazníkov a kto k nim má prístup:

K osobným údajom v dobe plnenia zmluvy a pri možnej reklamácii majú prístup zamestnanci spoločnosti z dôvodu vybavenia objednávky či reklamácie. Prístup k osobným údajom zákazníkov prebieha šifrovane pomocou SSL certifikátu, prihlásenie do systému je dvojfázové heslom a číselne generovaným kódom. Po uplynutí doby potrebnej na vybavenie plnenia zmluvy sú osobné údaje uchovávané v archíve zabezpečenom heslom. Všetky osobné údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, výnimku tvoria daňové doklady, ktorých sú osobné údaje nutnou súčasťou (podľa platných daňových zákonov ČR).

Ako sú osobné údaje ukladané:

Všetky osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov v elektronickej podobe v zaheslovanej databáze a prístup k nim je plne zabezpečený. Jedinú výnimku tvoria daňové doklady, ktoré obsahujú osobné údaje kupujúceho v súlade s daňovými zákonmi ČR. Daňové doklady sú uchovávané v súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27.4.2018 v elektronickej, príp. v tlačenej podobe v uzamknutých priestoroch. Osobné dáta nie sú nikdy odovzdávané na používanie tretím stranám, výnimku tvorí nutné odovzdanie osobných údajov na účely plnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy.

Spracovanie sa vykonáva automaticky na základe poskytnutia osobných údajov kupujúcim. Výnimku tvorí poloautomatické spracovanie dát pri aktualizácii osobných údajov, pri vykonávaní opráv či zmien v osobných údajoch a spracovaní písomného nesúhlasu so zasielaním obchodných oznámení - vždy na základe žiadosti zákazníka alebo registrovaného užívateľa.

Pri vyplňovaní registračných formulárov na stránkach poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovenia § 4 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Uvedomujeme si dôvernosť vašich osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Ako nakladáme s osobnými údajmi:

Pri vyplňovaní registračných formulárov poskytujete svoje osobné údaje podľa ustanovenia § 4 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Uvedomujeme si dôvernosť vašich osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre vnútornú potrebu obchodu a neposkytujeme ich tretím stranám. Výnimku predstavuje externý dopravca:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983,
 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ: 25194798, IČ DPH: CZ25194798,
 • Zásielkovňa s. r. o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999,
 • Uloženka s.r.o., U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, IČ: 24299162, IČ DPH: CZ24299162,
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124,
 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217,
 • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48136999,

ktorému sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne spojenie a dodacia adresa, teda údaje potrebné pre bezproblémové doručenie tovaru a prevádzkovateľ platobnej brány:

 • Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, IČ: 04235452
 • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, Poznań (60-166), Polska, NIP: 779-23-08-495,
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, REG: B 118 349,

ktorému sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne spojenie a dodacia adresa, teda údaje potrebné na vytvorenie platby na platobnej bráne. Dáta sú zdieľané s aplikáciami tretích strán v rozsahu potrebnom na doručenie zásielky alebo na realizáciu platby.

Elektronické adresy zákazníkov budú primárne využívané za účelom informovania o stave objednávky a následne na zasielanie propagačných materiálov a obchodných oznámení. Na základe práva kupujúceho sa zaväzujeme sa, že odstránime z našej databázy už registrovaných užívateľov aj bez udania dôvodu na základe písomnej žiadosti, a že zamedzíme následnému doručovaniu všetkých obchodných oznámení.

Na akom základe rozosielame obchodné oznámenia:

Obchodné oznámenie rozosielame na základe poskytnutia e-mailovej adresy kupujúcim pri svojom nákupe. K tomu nás oprávňuje oprávnený záujem kupujúceho o naše služby. Na základe tohto oprávnenia sú zasielané kupujúcemu výhradne zľavové kupóny a akčné ponuky na tovar a služby v rozsahu nakúpeného tovaru kupujúcim. Táto úprava sa riadi zákonom č. 480/2004 Zb., paragraf 7, odsek C. Viac o zasielaní obchodných oznámení nájdete v obchodných podmienkach v bode Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Ako sa dá odhlásiť z databázy príjemcov obchodných oznámení:

Podľa zákona č. 480/2004 Zb., paragraf 7, odsek C umožňujeme svojim zákazníkom rýchle a jednoduché odhlásenie zo zasielania obchodných oznámení v päte e-mailu každého obchodného oznámenia. Svoj nesúhlas môžete vyjadriť aj písomne ihneď po vykonaní objednávky. Zaväzujeme sa odstrániť v čo najkratšom možnom termíne e-mailovú adresu z databázy rozosielaných obchodných oznámení, najdlhšie do zákonnej lehoty 30 dní danej článkom 15 až 22 všeobecného nariadenia EÚ 2016/679. Viac o zasielaní obchodných oznámení nájdete v obchodných podmienkach v bode Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Práva subjektov osobných údajov:

Subjekt údajov má právo na to byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie o spracovaní jeho osobných údajov, tak aby bola predovšetkým naplnená zásada transparentnosti spracovania. Ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti správcu, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov.

Medzi ďalšie práva subjektu údajov, patria:

Právo na prístup:

 • Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, a to písomne e-mailom.
 • Na Vašu žiadosť Vám poskytneme zoznam spracovávaných osobných údajov, ak bude požiadavka predložená písomnou formou.

Právo na nápravu:

 • Môžete požadovať opravu nepresných osobných údajov, vrátane doplnenia neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý):

 • Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme na základe žiadosti, pokiaľ nebudeme tieto údaje nutne potrebovať na realizáciu zmluvy s Vami, alebo nebudeme zo zákona povinní ich ukladať.

Právo na obmedzenie:

 • Máte právo obmedziť naše spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov:

 • Pokiaľ je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie je vykonávané automatizovane, máte právo obdržať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo predať tieto osobné údaje tretej osobe bez obmedzenia, pokiaľ je to z technického hľadiska možné.

Právo na námietky:

 • Za určitých okolností máte právo kedykoľvek vzniesť námietky proti spracovaniu svojich osobných údajov. Ak ste požiadali o zasielanie našich obchodných oznámení a nechcete ich naďalej prijímať, môžete ľahko zrušiť príjem ďalších informácií od nás.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania:

 • Všeobecne platí, že máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému iba na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky alebo Vás významne ovplyvňuje. Neplatí to, pokiaľ je okrem iného nutné automatizované rozhodovanie a profilovanie pri uzatváraní alebo plnení zmluvy medzi Vami a nami.

Právo na stiahnutie súhlasu:

 • Pokiaľ je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Vezmite prosím na vedomie, že to neovplyvní spracovanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, ako je popísané vyššie, alebo budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov zaslaním e-mailu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť na orgáne dohľadu nad ochranou údajov.

Záverečné ustanovenia:

Tento dokument o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť 20. februára 2022. Zmeny vyhradené.

Partneři