Potrebujete poradiť? Napíšte na fotomagnety24@dokidoki.cz alebo využite kontaktný formulár na stránke s kontakty.

Magnetky z Vašich fotiek

doručíme do 4 dní


Všeobecné ustanovenia o ochrane osobných údajov:

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27.4.2016 bola stanovená správcom a spracovateľom osobných údajov spoločnosť

DOKI DOKI s.r.o.
Goetheho 1077/23
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Česká republika

IČ: 098 789 80
DIČ: CZ09878980

Spoločnosť je zapísaná v OR spisová značka C 343954 vedená u Mestského súdu v Prahe.

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov čiže GDPR (General Data Protection Regulation), konkrétne sa jedná o nariadenie EÚ 2016/679 z 27.4.2016. Na základe tohto nariadenia sa upravujú podmienky pre správu a spracovanie osobných údajov.

Spoločnosť DOKI DOKI s.r.o. je zodpovedná za spracovanie osobných údajov na týchto webových stránkach, ako ich definuje Európskej všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"). Preto sa správame ako Správca v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov poskytuje spoločnosť informácie o charaktere, rozsahu a účelu spracovania osobných údajov a tiež o právach týkajúcich sa osôb, ktorých osobné údaje spoločnosť DOKI DOKI s.r.o. spracováva.

Aké osobné údaje spracovávame:

Spracovávame výhradne identifikačné a kontaktné údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov v rozsahu potrebnom na účely plnenia uzatváranej kúpnej zmluvy či registrácie. Konkrétne sa jedná o tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a IP adresa. U fyzických osôb podnikajúcich a právnických osôb spracovávame navyše IČO, DIČ a názov spoločnosti či firmy.

Zdroje osobných údajov:

Osobné údaje získavame priamo od zákazníkov pri registrácii alebo nákupe, alebo z verejne dostupných zdrojov (napr. z registra firiem). Iné zdroje pre získavanie dát nevyužívame.

Rozsah, dôvod a doba uloženia osobných údajov:

Všetky osobné údaje sú uchovávané vo vlastnom systéme spoločnosti na účely plnenia zmluvy, reklamácie, komunikácia, účtovných kontrol a marketingových akcií v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko (na účely plnenia zmluvy, mark. Komunikácie a pre potreby účtovníctva)
 • IČO, DIČ alebo názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov (pre potreby účtovníctva)
 • úplná dodacia adresa (pre účely mark. komunikácie a plnení zmluvy)
 • úplná fakturačná adresa (pre potreby účtovníctva)
 • telefónne číslo (pre potreby podávanie informácií, plnenie zmluvy, účtovníctvo a mark. komunikácie)
 • e-mailová adresa (pre potreby podávanie informácií a mark. komunikácie)
 • IP adresa (pre potrebu kontrol, ochrany systému a logovanie zmien)

Všetky údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú pre vyššie uvedené dôvody. Zákazník má právo kedykoľvek písomne požiadať o odstránenie osobných údajov z nášho archívu pred uplynutím zákonných lehôt:

 • meno a priezvisko - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • IČO, DIČ alebo názov spoločnosti, u podnikateľských subjektov - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • úplná dodacia adresa - 2 roky pre možnosť reklamácie
 • úplná fakturačná adresa - 10 rokov pre účtovné kontroly
 • telefónne číslo - 2 roky pre možnosť reklamácie
 • e-mailová adresa - 10 rokov na účely kontrol
 • IP adresa - 10 rokov na účely kontrol

Osobné údaje nie sú zdieľané s aplikáciami tretích strán. Výnimkou môže byť odovzdávanie e-mailových adries do aplikácií pre rozosielanie mark. ponúk (napr. MailChimp, Sendy, atp.) alebo odovzdávanie telefónnych čísel do aplikácií pre rozosielanie SMS správ (napr. SMS Manager, ProfiSMS, atp.), nikdy však na účely mark. ponúk tretích strán. Osobné dáta zákazníkov sú chránené a nie je s nimi obchoduje.

K čomu osobné údaje využívame:

Osobné údaje využívame pre účely plnenia kúpnej zmluvy, plnenie daňových zákonov Českej republiky a na účely marketingovej komunikácie. Naša databáza obsahuje výhradne údaje zákazníkov a registrovaných užívateľov. Marketingová komunikácia sa uskutoční elektronickými zasielaním obchodných informácií na poskytnuté e-mailové adresy zákazníkov alebo zasielaním SMS správ na poskytnuté telefónne číslo. K tomu nás oprávňuje oprávnený záujem kupujúceho o naše produkty, ktorý sa riadi zákonom č. 480/2004 Zb., Paragraf 7, odstavec C. Viac o zasielanie obchodných informácií nájdete v obchodných podmienkach v bode Informovaný súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Čo sa deje s osobnými údajmi zákazníkov a kto k nim má prístup:

K osobným údajom v čase plnenia zmluvy a pri možnej reklamácii majú prístup zamestnanci spoločnosti z dôvodu vybavenia objednávky či reklamácie. Prístup k osobným údajom zákazníkov prebieha šifrovane pomocou SSL certifikátu, prihlásenie do systému je dvojfázové heslom a číselne generovaným kódom. Po uplynutí doby potrebnej na vybavenie plnenie zmluvy sú osobné údaje uchovávané v archíve zabezpečenom heslom. Všetky osobné údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, výnimku tvoria daňové doklady, ktorých sú osobné dáta nutnou súčasťou (podľa platných daňových zákonov ČR).

Ako sú osobné údaje ukladané:

Všetky osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov v elektronickej podobe v zaheslované databáze a prístup k nim je plne zabezpečený. Jedinú výnimku tvorí daňové doklady, ktoré obsahujú osobné údaje kupujúceho v súlade s daňovými zákonmi SR. Daňové doklady sú uchovávané v súlade s nariadením EÚ 2016/679 z 27.4.2018 v elektronickej, príp. v tlačenej podobe v uzamknutých priestoroch. Osobné dáta nie sú nikdy dodával do užívania tretím stranám, výnimku tvorí nutné prenos osobných údajov k účely plnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy.

Spracovanie sa vykonáva automaticky na základe poskytnutie osobných údajov kupujúcim. Výnimku tvoria poloautomatické spracovanie dát pri aktualizácii osobných údajov, pri vykonávaní opráv či zmien v osobných údajoch a spracovanie písomného nesúhlasu so zasielaním obchodných informácií - vždy na základe žiadosti zákazníka alebo registrovaného užívateľa.

Ako nakladáme s osobnými údajmi:

Pri vyplňovaní registračných formulárov poskytujete svoje osobné údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. b GDPR. Uvedomujeme si dôvernosť vašich osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Všetky údaje získané od zákazníkov užívame výhradne pre vnútornú potrebu obchodu a neposkytujeme ich tretím stranám. Výnimku predstavuje externé dopravcu:

 • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika, IČ: 47114983,
 • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Česká republika, IČ: 25194798,
 • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 28408306,
 • WE|DO CZ s.r.o., Pražská 180, 250 66 Zdiby, Česká republika, IČ: 08313628,
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČ: 36631124,
 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČ: 31329217,
 • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48136999,

kterému jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní spojení a dodací adresa, tedy údaje nutném pro bezproblémové doručení zboží a provozovatel platební brány:

 • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, Poznań (60-166), Polska, NIP: 779-23-08-495,
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, REG: B 118 349,

ktorému sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne spojenie a dodacia adresa, teda údaje nutné pre vytvorenie platby na platobnej bráne. Dáta sú zdieľané s aplikáciami tretích strán v rozsahu potrebnom na doručenie zásielky alebo pre realizáciu platby.

Elektronické adresy zákazníkov budú primárne využívané za účelom informovania o stave objednávky a následne pre zasielanie propagačných materiálov a obchodných oznámení. Na základe práva kupujúceho sa zaväzujeme sa, že odstránime z našej databázy už registrovaných užívateľov aj bez udania dôvodu na základe písomnej žiadosti, a že zamedzíme následnému doručovanie všetkých obchodných oznámení.

Na akom základe rozosielame komerčné oznámenia:

Obchodné oznámenia rozosielame na základe poskytnutie e-mailovej adresy kupujúcim u svojho nákupu. K tomu nás oprávňuje oprávnený záujem kupujúceho o naše služby. Na základe tohto oprávnenia sú zasielané kupujúcemu výhradne zľavové kupóny a akčné ponuky na tovar a služby v rozsahu nakúpeného tovaru kupujúcim. Táto úprava sa riadi zákonom Českej republiky č. 480/2004 Zb., Paragraf 7, odstavec C.

S dobrovoľnou registráciou na odber spravodajcu sa tiež zaznamenáva dátum, čas a IP adresa, aby bolo možné preukázať proces registrácie v súlade so zákonnými požiadavkami. Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné k prípadnému vystopovanie zneužitiu e-mailovej adresy a slúži ako právna ochrana spoločnosti. Za účelom zasielania spravodajcu nie sú zhromažďované žiadne ďalšie údaje. Tieto údaje používame výhradne pre zasielanie reklamy na vlastné produkty a neposkytujeme ich tretím stranám. Súhlas s ukladaním dát, e-mailovou adresou a ich použitím pre zasielanie newslettera môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu v newslettera. Vaše osobné údaje budú potom automaticky odstránené z nášho systému.

Ako sa dá odhlásiť z databázy príjemcov obchodných oznámení:

Podľa zákona č. 480/2004 Zb., Paragraf 7, odsek C, Českej republiky umožňujeme svojim zákazníkom rýchle a jednoduché odhlásenia zo zasielania obchodných oznámení v päte e-mailu každého obchodného oznámení. Svoj nesúhlas môžete tiež vyjadriť aj písomne ihneď po vykonaní objednávky. Zaväzujeme sa odstrániť v čo najkratšom možnom termíne e-mailovú adresu z databázy rozosielaných obchodných oznámení, najdlhšie do zákonnej lehoty 30 dní danej článkom 15 až 22 všeobecného nariadenia EÚ 2016/679.

Ako nakladáme so súbormi cookies:

V internetovom obchode využívame súbory cookies, ktoré sú potrebné na identifikáciu vracajúcich sa návštevníkov. Súbory slúži k prihláseniu, zaisťovanie provízií, dokončenie nákupu či zlepšenie alebo zjednodušenie správanie webu. Pri používaní internetového obchodu sa môžu do počítača uložiť aj niektoré súbory cookies tretích strán. Medzi také externé zdroje môže patriť:

Cookies pre analýzu dát:

 • Google Analytics (sledovanie návštevnosti)
 • Google AdWords Conversion (sledovanie konverzií)

Cookies sociálnych sietí a plug-inov:

 • Facebook (retargeting PPC reklám, prihlasovanie užívateľov)
 • Twitter (prihlasovanie užívateľov)
 • Pinterest (cielenie záujmov používateľa)
 • Instagram (cielenie záujmu používateľa, prihlasovanie užívateľov)
 • YouTube (cielenie záujmu používateľa)

Cookies reklamných systémov:

 • Google AdWords (retargeting PPC reklám)
 • Sklik (retargeting PPC reklám, vyhodnotenie konverzií)
 • Etarget (retargeting PPC reklám, vyhodnotenie konverzií)

Cookies pre sledovanie reklám:

 • Double click (sledovanie výkonnosti PPC reklám)
 • Dynamic Google Remarketing (remarketingový v obsahovej sieti)
 • Facebook custom audiencie (pre cielenie inzercie na Facebooku)

Cookies affiliate programu:

 • Post Affiliate Pro (zisťovanie nákupného správania, provízií PAP provízneho systému)

Použitie Google Analytics kódu pre analýzu webu:

Internetový obchod používa pre analýzu návštevnosti a konverzií službu spoločnosti Google Inc. (www.google.com). Google Analytics pre svoj chod používa súbory Cookies, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači. Služba ukladá vašu IP adresu, informácie o vašom zariadení a sleduje vaše správanie a pohyb v internetovom obchode. Všetky informácie sa ukladajú na server spoločnosti Google.

Ak chcete spoločnosti Google zabrániť v zbere dát a informácií o vašom zariadení, môžete použiť plugin internetového prehliadača, ktorý je na stiahnutie tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Použitie Google Ads remarketing kódu:

Na účely reklamného remarketingu a meranie konverzií používame službu Ads spoločnosti Google Inc. (www.google.com). Služba pre svoj chod využíva všetky dostupné informácie o vašom zariadení a o vás. Tieto informácie sú uložené v Cookies vo vašom zariadení. Služba ukladá IP adresu, továrenské informácie o vašom zariadení, v prípade prihlásenia k službám Google potom vaše meno, vek a dostupné informácie o vás. Viac o tejto službe nájdete tu https://support.google.com/google-ads/answer/2453998.

Použitie Google Tag Manageru:

Internetový obchod používa pre správu produktov službu spoločnosti Google Inc. (www.google.com). Google Tag Manager pre svoj chod používa súbory Cookies, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači. Služba spravuje vo svojom jadre analytickej a reklamné produkty spoločnosti Google, ktorým odovzdáva informácie o vás a vašom zariadení. Všetky informácie sa ukladajú na server spoločnosti Google.

Použitie sociálnych pluginov Facebooku, vrátane Messengera:

Internetový obchod používa tzv. Sociálne pluginy zo sociálnej siete Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Všetky pluginy Facebooku sú označené logom spoločnosti alebo logom produktu spoločnosti Facebook. Vzhľad pluginov si môžete pozrieť tu https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Ak navštívite webovú stránku používajúci sociálne pluginy, nadviaže prehliadač spojenie so serverom Facebooku. Doplnok nie je súčasťou stránky, nahrá sa priamo zo servera spoločnosti Facebook a je až následne integrovaný do webovej stránky. Vďaka integrácii získa Facebook informáciu o vašom profile, ak ste prihlásený do siete Facebook, IP adresu a informácie o vás a vašom zariadení. Všetky informácie sa ukladajú na server spoločnosti Facebook. Pre lepšiu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi si prečítajte informácie o ochrane údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/policy.php

Všetky získané informácie sú používané pre analýzu správania zákazníkov a pre reklamné remarketing. Ak chcete spoločnosti Facebook zabrániť v zbere dát a informácií o vašom zariadení, môžete použiť plugin internetového prehliadača, ktorý je na stiahnutie tu https://chrome.google.com/webstore/detail/block-facebook/gebclbfnlcebcljmgblacllmjkfidoef alebo tu https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/facebook_blocker/.

Použitie sociálnych pluginov Instagramu:

Internetový obchod používa tzv. Sociálne pluginy zo sociálnej siete Instagram, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Všetky pluginy Instagramu sú označené logom spoločnosti alebo logom produktu.

Ak navštívite webovú stránku používajúci sociálne pluginy, nadviaže prehliadač spojenie so serverom Instagramu. Doplnok nie je súčasťou stránky, nahrá sa priamo zo servera spoločnosti Facebook a je až následne integrovaný do webovej stránky. Vďaka integrácii získa Facebook informáciu o vašom profile, ak ste prihlásený do siete Instagram, IP adresu a informácie o vás a vašom zariadení. Všetky informácie sa ukladajú na server spoločnosti Facebook. Pre lepšiu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi si prečítajte informácie o ochrane údajov spoločnosti Facebook pre sociálnu sieť Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Použitie Post Affiliate Pro kódu pre analýzu nákupu:

Internetový obchod používa pre analýzu nákupu a pre vyplácanie provízie z nákupu affiliate partnerom službu Post Affiliate Pro spoločnosti Quality Unit, s.r.o., Vajnorska 100 / A, 83104 Bratislava, Slovakia (www.postaffiliatepro.com). Pre svoj chod používa súbory Cookies vo forme HTTP a FLASH, súbory sú uložené vo vašom zariadení. Služba ukladá vašu IP adresu, informácie o vašom zariadení a kompletné informácie o vašom nákupe. Všetky informácie sa ukladajú na náš server.

Práva dotknutých osobných údajov:

Subjekt údajov má právo na to byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Tým sa rozumie právo na určité informácie o spracovaní jeho osobných údajov, tak aby bola predovšetkým naplnená zásada transparentnosti spracovania. Ide najmä o informácie o účele spracovania, totožnosti prevádzkovateľa, o jeho oprávnených záujmoch, o príjemcoch osobných údajov.

Medzi ďalšie práva dotknutej osoby, patria:

Právo na prístup:

 • Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, a to písomne ​​e-mailom.
 • Na Vašu žiadosť Vám poskytneme zoznam spracúvaných osobných údajov, pokiaľ bude požiadavka predloží písomnou formou.

Právo na nápravu:

 • Môžete požadovať opravu nepresných osobných údajov, vrátane doplnenia neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý):

 • Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme na základe žiadosti, ak nebudeme tieto údaje nutne potrebovať k realizácii zmluvy s Vami, alebo nebudeme zo zákona povinní ich ukladať.

Právo na obmedzenie:

 • Máte právo obmedziť naše spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov:

 • Ak je spracovanie založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie je vykonávané automatizovane, máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto osobné údaje tretej osobe bez obmedzenia, ak je to technicky možné.

Právo na námietky:

 • Za určitých okolností máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Ak ste požiadali o zasielanie našich obchodných oznámení a nechcete ich naďalej prijímať, môžete ľahko zrušiť prijímanie ďalších informácií od nás.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovanie:

 • Všeobecne platí, že máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založenému len na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré má právne účinky alebo Vás významne ovplyvňuje. Neplatí to, ak je mimo iného nutné automatizované rozhodovanie a profilovanie pri uzatváraní alebo plnení zmluvy medzi Vami a nami.

Právo na stiahnutie súhlasu:

 • Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlasu, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Upozorňujeme, že to neovplyvní spracovanie Vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Uplatňovanie Vašich práv:

 • Ak chcete uplatniť niektorá zo svojich práv, ako je popísané vyššie, alebo budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov zaslaním e-mailu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Vyplnenie sťažnosti:

 • Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť pred orgánom dozoru nad ochranou údajov.

Záverečné ustanovenie:

Tento dokument o ochrane osobných údajov nadobúda účinnosť 9. septembra 2021. Zmeny vyhradené.

Partneři